Books&Papers[Observational Cosmology Group] “Subaru High-z Exploration of Low-luminosity Quasars (SHELLQs). XVI. 69 New Quasars at 5.8 < z < 7.0"

Books & Papers

【Information】 Matsuoka, Yoshiki;  Iwasawa, Kazushi ;  Onoue, Masafusa ; Izumi, Takuma ;  Kashikawa, Nobunari ; Strauss, Michael A. ;  Imanishi, Masatoshi ;  Nagao, Tohru ; Akiyama, Masayuki ;  Silverman, John D. ;  Asami, Naoko ; Bosch, James ;  Furusawa, Hisanori ;  Goto, Tomotsugu ; Gunn, James E. ;  Harikane, Yuichi ;  Ikeda, Hiroyuki ; Ishimoto, Rikako ;  Kawaguchi, Toshihiro ;  Kato, Nanako  ; Kikuta, Satoshi ;  Kohno, Kotaro ;  Komiyama, Yutaka ; Lee, Chien-Hsiu ;  Lupton, Robert H. ;  Minezaki, Takeo ;,
“Subaru High-z Exploration of Low-luminosity Quasars (SHELLQs). XVI. 69 New Quasars at 5.8 < z < 7.0”,
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4365/ac3d31,
e-Print: ArXiv: 2111.12766[hep-ph]

【Date】 2022-02-28