Books&Papers[KAGRA Group] “Prospects for improving the sensitivity of the cryogenic gravitational wave detector KAGRA”

Books & Papers

【Information】 Yuta Michimura, Kentaro Komori, Yutaro Enomoto, Koji Nagano, Atsushi Nishizawa, Eiichi Hirose, Matteo Leonardi, Eleonora Capocasa, Naoki Aritomi, Yuhang Zhao, Raffaele Flaminio, Takafumi Ushiba, Tomohiro Yamada, Li-Wei Wei, Hiroki Takeda, Satoshi Tanioka, Masaki Ando, Kazuhiro Yamamoto, Kazuhiro Hayama, Sadakazu Haino, and Kentaro Somiya,
“Prospects for improving the sensitivity of the cryogenic gravitational wave detector KAGRA”, Phys. Rev. D 102, 022008,
e-Print: ArXiv: 2006.08970[gr-qc]

【Date】 2020-07-24