Neutron Fundamental Physics at J-PARC

ICRR Seminar

March 26, 2010 (Fri) 15:30~

  • Speaker
    Hirohiko M. Shimizu (KEK)
  • Title
    “Neutron Fundamental Physics at J-PARC”
  • Place
    Room 601 (Kashiwa Campus)