<<Back>>
Comprehensive Study of the High Energy Universe
8 March
13:00-13:10 Tadashi Kifune(Shinshu Univ.) 
13:10-14:00 Takeshi Tsuru(Kyoto Univ.) 
14:00-14:50 Yasushi Fukazawa (Hiroshima Univ.) 
14:50-15:40 Nobuyuki Kawai (TIT) 
15:40-16:00 Koji Ohnishi (Nagano National College of Technology) 
16:00-16:30Coffee Break 
16:30-17:20 Masaki Mori (ICRR) 
17:20-18:10 Kunihito Ioka (Osaka Univ.) 
9 March
09:00-09:50 Tomonori Totani (Kyoto Univ.) 
09:50-10:40 Shin-ichiro Ando (Univ. Tokyo) 
10:40-11:00Coffee Break 
11:00-11:40 Masahiro Kawasaki (Univ. Tokyo) 
11:40-12:30 Yuichi Sendoda (Univ. Tokyo) 
12:30-13:30Lunch Time 
13:30-14:20 Yasushi Muraki (Nagoya Univ.) 
14:20-15:10 Toshio Terasawa (Univ. Tokyo) 

<<Back>>